האם ברצונך להתקין את סרגל G? הסרגל מאפשר לך לתרגם מילים, משפטים ואפילו דף שלם בכל השפות » למידע נוסף

מילון צרפתית

  מילון צרפתית

 

glucide – מילון אנגלי-צרפתי

Babylon English-Frenchהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
n. glucide (composé chimique)

Wikipédia en français - L'encyclopédie libreהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Glucide
L'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) définit les glucides comme une classe de composés organiques contenant un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone) et au moins deux groupes hydroxyle (-OH). On inclut dans cette classe les substances issues des monosaccharides par réduction du groupe carbonyle, par oxydation d'au moins un groupe fonctionnel à l'extrémité de la chaîne en acide carboxylique ou par remplacement d'un ou plusieurs groupes hydroxyle par un atome d'hydrogène, un groupe amino, un groupe thiol ou par tout atome similaire.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.
French-Chineseהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
音標:[glysid]

專業辭典
n.m.
【生化】糖類,碳水化合物

French-Chinese GBKהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
音标:[glysid]

专业辞典
n.m.
【生化】糖类,碳水化合物

glucide – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
n. any of a number of organic compounds which contain a carbohydrate

Babylon French-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
nm. glucide, any of a number of organic compounds which contain a carbohydrate

Babylon Italian-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
nm. glucide, any of a number of organic compounds which contain a carbohydrate (Chemistry)

Dizionario inglese-italiano 1.0.012הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
GLUCIDE
GLUCIDE

Babylon English-Norwegianהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
glucide
s. glucide, enhver av en rekke organiske blandinger som inneholder et karbohydrat

מילון צרפתית   -   תרגום צרפתית   -   מפת צרפת   -   לימודי צרפתית   -   חדש! תרגום דף שלם בחינם

© 2007-2012 מילון צרפתית נועד לשימוש אישי ומספק תרגום לצרפתית. מילון צרפתי אנגלי צרפתי נתמך ע"י מילון בבילון 9.